Kółko Matematyczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

Kółko matematyczne


 


 

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat.

                                                                                                                   Galileusz
              

 

    Kółko matematyczne przeznaczone jest dla wszystkich chętnych uczniów Technikum Kształtowania Środowiska. Skupia uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne, jak również zainteresowanych matematyką. Na zajęciach uczniowie utrwalają wiedzę zdobytą na zajęciach, przygotowują się do różnych konkursów matematycznych. Otrzymują do rozwiązania ciekawe zadania problemowe wykraczające poza zagadnienia przewidziane podstawą programową dla klas szkoły dla klas ogólnych.

   Kółko to, gromadzi młodzież, planującą w przyszłości zdawać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym.
Zajęcia te są przeznaczone dla każdego ucznia, chętnego do poszerzenia swojej wiedzy z matematyki. Mają charakter otwarty, tzn. nie obejmują tylko uczniów zdolnych, ale również tych którzy pragną nadrabiać zaległości.


Zajęcia kółka matematycznego odbywają się w każda środę o godz. 13.25-14.20
          W roku szkolnym 2015/2016 kółko matematyczne prowadzi p. Anita Wojciechowska

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
• Podzielność liczb całkowitych, dzielenie z resztą,
• Wartość bezwzględna i jej własności,
• Część całkowita i ułamkowa liczby wymiernej,
• Własności figur płaskich,
• Podstawowe twierdzenia planimetrii, funkcje trygonometryczne i ich zastosowanie w geometrii,
• Własności funkcji jednej zmiennej, wielomiany
• Równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych
• Nietypowe równania, układy równań i nierówności,
• Zadania z treścią, zastosowania matematyki na co dzień,
• Gry logiczne.

Cele zajęć:
• Poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia;
• Budzenie zainteresowań w kierunku pracy naukowo – badawczej;
• Rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej;
• Kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z tekstem matematycznym;
• Nauczenie sięgania po literaturę z tekstem matematycznym;
• Nabywanie umiejętności wykorzystywania komputera do wyszukiwania ciekawych informacji;
• Pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
• Doskonalenie sprawności rachunkowej;
• Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych  zewnętrznych;
• Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnej pracy nad poszerzaniem wiadomości z zakresu matematyki;
• Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji z różnych źródeł wiedzy.
• Kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin
nauki oraz problemów praktycznych.
• Rozwijanie języka matematycznego oraz kształcenie poprawnego i precyzyjnego formułowania myśli.
• Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
• Kształcenie umiejętności interpretowania i argumentowania.
• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką;
• Wyszukiwanie młodych talentów i opieka nad nimi;
• Rozwijanie indywidualnych uzdolnień;