Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Wiernicka.
 • E-mail: zsp3@zsp3.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6495762

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16
 • E-mail: zsp3@zsp3.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6495762

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Istnieje możliwość wejścia do budynku z parteru (z poziomu 0).
Budynek posiada strukturę piętrową. Istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich
w asyście dodatkowej osoby.
W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp budynku jest ograniczony dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ponieważ nie
ma specjalnej rampy inwalidzkiej.
Istnieją wyznaczone 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy głównej, przy
której bezpośrednio leży budynek.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szkole nie ma osób posługujących się językiem migowym.