Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Wiernicka.
 • E-mail: zsp3@zsp3.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6495762

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16
 • E-mail: zsp3@zsp3.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6495762

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Istnieje możliwość wejścia do budynku z parteru (z poziomu 0).
Budynek posiada strukturę piętrową. Istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich
w asyście dodatkowej osoby.
W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp budynku jest ograniczony dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ponieważ nie
ma specjalnej rampy inwalidzkiej. Budynek nie posiada windy.
Istnieją wyznaczone 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy głównej, przy
której bezpośrednio leży budynek.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szkole nie ma osób posługujących się językiem migowym.